ahmad1

Сургалтын тухай мэдээлэл

Салбарын гишүүн ҮЭ-ийн хороодыг МҮЭ-үүдийн холбооны Боловсрол, сургалтын хэлтэс болон Эрдэм шинжилгээ, сургалтын төвд зохиогдож байгаа төлөвлөгөөт сургалтуудад оролцуулхад ихээхэн анхаарч ажилладаг. Мөн ҮЭ-ийн хороодын хүсэлтийн дагуу тодорхой сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулдаг. МҮЭ-үүдийн холбоо нь Данийн ҮЭ-ийн зөвлөлтэй хамтран хэрэгжүүлсэн Багш-арга зүйч бэлтгэх ЛО/ФТФ төслийн сургалтанд ҮЭ-ийн сонгуульт ажилтнуудаа хамруулснаар одоогийн байдлаар 10 орчим Багш-арга зүйчтэй болоод байна. Эдгээр Багш-арга зүйчид нь ҮЭ-ийн холбогдолтой бүхий л асуудлын хүрээнд бие дааж сургалт зохион байгуулах чадвар эзэмшдэгээрээ онцлогтой юм. Continue reading “Сургалтын тухай мэдээлэл”